Menu
Obec Cehnice
Obec
Cehnice
Obec Cehnice
Obec Cehnice

Jak se koná místní referendum

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Jak se koná místní referendum

4. Základní informace k životní situaci

V místním referendu rozhodují oprávněné osoby o záležitostech, které patří do samostatné působnosti obce či statutárního města.
Obcí je třeba v tomto případě rozumět také městskou část nebo městský obvod územně členěného statutárního města a městskou část hlavního města Prahy; pojem statutární město zahrnuje také hlavní město Praha.
V určitých případech je možné místní referendum konat také na území části obce, aniž by se jednalo o městskou část či městský obvod.
Oprávněné osoby v místním referendu hlasují o jednoznačně položené otázce, na niž je možné odpovědět pouze slovem "ano" či slovem "ne" - tedy o otázce zjišťovací.
Není vyloučeno, aby se místní referendum konalo o více samostatných otázkách.
Organizace hlasování a zjišťování výsledků místního referenda je obdobná jako při konání voleb do zastupitelstev obcí.
Osoby oprávněné hlasovat v místním referendu jsou vedeny v seznamu oprávněných osob pořizovaném jako výpis ze stálého seznamu voličů a dodatku stálého seznamu voličů vedených dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
Jde-li o místní referendum, v němž se rozhoduje o oddělení části obce nebo o sloučení obcí, anebo o připojení obce k jiné obci, je rozhodnutí přijato, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob zapsaných v seznamu oprávněných osob:
 • v případě oddělení - v té části obce, popř. částech obce, která se má oddělit,
 • v případě sloučení obcí nebo připojení obce - v té obci, ve které byl návrh přípravného výboru podán.
Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda oznámení o době a místě konání místního referenda, a to způsobem v místě obvyklým; je-li na území obce více hlasovacích okrsků, uvede územní vymezení jednotlivých hlasovacích okrsků a oznámení zveřejní na území každého z nich; zároveň starosta obce v oznámení uvede adresy hlasovacích místností a otázky položené k rozhodnutí v místním referendu.
Obec nebo statutární město, jehož zastupitelstvo místní referendum vyhlásilo, zajišťuje tisk hlasovacích lístků a jejich dodání tak, aby mohly být předány obcí nebo statutárním městem před zahájením hlasování všem okrskovým komisím.
Den konání místního referenda
Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější.
Dnem vyhlášení místního referenda je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města na úřední desce příslušného obecního úřadu nebo na úřední desce magistrátu statutárního města.
Koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, nesmí být den konání místního referenda stanoven tak, aby připadl do následujícího funkčního období zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města.
Hlasování v místním referendu se koná v jednom dni.
Koná-li se hlasování v místním referendu současně s volbami do zastupitelstev obcí, do zastupitelstev krajů, do některé z komor Parlamentu České republiky nebo do Evropského parlamentu, koná se ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání voleb.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba (občan České republiky nebo cizinec), která má právo volit do zastupitelstva obce dle § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oprávněná osoba).
Překážkou, pro kterou se oprávněná osoba nemůže zúčastnit hlasování v místním referendu, je omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat v místním referendu, omezení osobní svobody stanovené na základě zákona z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu plnění povinností z této služby vyplývajících.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dostavte se do hlasovací místnosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Informace můžete získat:

 • na městských / obecních úřadech,
 • v obcích s pověřeným obecním úřadem,
 • na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, platným občanským průkazem, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.
Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním referendu a záznamu do výpisu ze seznamu oprávněných osob okrsková komise vydá oprávněné osobě hlasovací lístek a úřední obálku.
Oprávněná osoba, která se dostavila do hlasovací místnosti s hlasovacím průkazem pro místní referendum (viz bod 15), je povinna tento hlasovací průkaz odevzdat okrskové komisi; okrsková komise hlasovací průkaz k výpisu ze seznamu oprávněných osob přiloží a doplní údaje o oprávněné osobě do výpisu ze seznamu oprávněných osob; poté jí vydá hlasovací lístek a úřední obálku.
Neprokáže-li oprávněná osoba svou totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky, nebude jí hlasování umožněno.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem konání místního referenda oznámení o době a místě konání místního referenda, a to způsobem v místě obvyklým.
První zasedání okrskové komise svolá starosta obce tak, aby se konalo nejpozději 5 dnů přede dnem hlasování.
První zasedání místní komise svolá starosta obce tak, aby se konalo nejpozději 10 dnů přede dnem hlasování.
První zasedání městské komise svolá primátor tak, aby se konalo nejpozději 10 dnů přede dnem hlasování.
Členem příslušné komise může být jen oprávněná osoba, u níž nenastala překážka ve výkonu práva hlasovat v místním referendu.
Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.
Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se účastnit hlasování v místním referendu na území obce nebo statutárního města, kde je přihlášena k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na její žádost hlasovací průkaz pro místní referendum a poznamená tuto skutečnost do výpisu ze seznamu oprávněných osob pro okrskovou komisi.
Oprávněná osoba může požádat o vydání hlasovacího průkazu počínaje dnem vyhlášení místního referenda, a to osobně nebo písemným podáním opatřeným jejím úředně ověřeným podpisem.
Písemné podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů přede dnem hlasování příslušnému obecnímu úřadu, osobně může oprávněná osoba o vydání hlasovacího průkazu požádat nejpozději 2 dny přede dnem hlasování.
Obecní úřad předá hlasovací průkaz oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k převzetí hlasovacího průkazu s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovacího průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle, jestliže o to požádá.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o hlasovací průkaz pro místní referendum je možné zaslat i z datové schránky žadatele nebo elektronicky, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu (dle § 91a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů) může podat u soudu každá oprávněná osoba nebo přípravný výbor, mají-li za to, že:

Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků hlasování.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupku se dopustí:
 • oprávněná osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou,
 • fyzická osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k návrhu přípravného výboru, ač není oprávněnou osobou,
 • fyzická osoba, která v podpisové listině uvede nepravdivé údaje.
Za přestupek (dle výše uvedených odrážek) lze uložit pokutu až do výše 3 000 Kč.
Na přestupek a jeho projednání se vztahuje zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; výkon této působnosti je výkonem přenesené působnosti obce nebo statutárního města.
Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum, vyzve Ministerstvo vnitra zastupitelstvo obce, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu; jestliže tak zastupitelstvo obce v této lhůtě neučiní, Ministerstvo vnitra je rozpustí; proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

Můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení voleb a odbor veřejné správy, dozoru a kontroly.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení voleb a odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

26. Kontaktní osoba

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

05.11.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

22.07.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Místní referendum nelze konat:
 • o místních poplatcích a o rozpočtu obce nebo statutárního města,
 • o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání,
 • o volbě a odvolání starosty nebo primátora územně nečleněného statutárního města, primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy, místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části, členů rady statutárního města a hlavního města Prahy a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města,
 • jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,
 • v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,
 • o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti, nebo
 • o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce,
 • jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.
Okrsková (místní, městská) komise je kolektivní orgán, který zajišťuje přípravu a řízení hlasování a zjišťování jeho výsledků.
Okrsková komise plní úkoly v hlasovacím okrsku; místní komise řídí hlasování v obci a městská komise řídí hlasování ve statutárním městě.
Komise jsou nejméně čtyřčlenné.

Obec

Mapový portál

MAPOPTIP

 

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 7. 2024
slabý déšť 25 °C 15 °C
pondělí 15. 7. slabý déšť 29/17 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/18 °C
středa 17. 7. slabý déšť 29/18 °C

Aktuální stavy toků

14.7.2024 14:20

Aktuální výška:

71 cm

14.7.2024 14:40

Aktuální výška:

67 cm

14.7.2024 14:40

Aktuální výška:

113 cm

14.7.2024 14:10

Aktuální výška:

44 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Nemětice normální
LG Strakonice normální
LG Bavorov normální
LG Heřmaň normální

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

8.4.2017 Vítání občánků

Anketa

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svátek

Svátek má Karolína

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní koupací den
 • Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na